Hồ Chí Minh

Neighborhood Overview

Explore the Neighborhood of Hồ Chí Minh

Property ở Hồ Chí Minh

Overview of Neighborhoods ở Hồ Chí Minh

Quận 9
Sale
3,336 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $51.65K - $2.93M
See Location Highlights
Quận 2
Sale
1,889 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $58.1K - $3.01M
See Location Highlights
Tân Bình
Sale
1,715 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $60.25K - $3.01M
See Location Highlights
Quận 1
Sale
1,601 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $58.06K - $3.01M
See Location Highlights
Tân Phú
Sale
1,437 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $50.35K - $2.87M
See Location Highlights
Quận 7
Sale
1,425 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $55.95K - $2.97M
See Location Highlights
Gò Vấp
Sale
1,300 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $55.95K - $2.93M
See Location Highlights
Quận 10
Sale
1,075 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $55.95K - $3.01M
See Location Highlights
Quận 12
Sale
1,067 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $55.95K - $2.5M
See Location Highlights
Thủ Đức
Sale
980 Nhà dành cho bạn
Sale
Mua: $55.95K - $2.58M
See Location Highlights